Πιστοποιητικό Αειφορίας

Written by pr. Posted in Πιστοποιησεις


Εναρμονισμένοι Υπολογισμοί των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου από τη χρήση Βιοκαυσίμων στην Ευρώπη

Το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα με την Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (2009/28/ΕΚ) και την Οδηγία για την Ποιότητα των Καυσίμων (2009/30/ΕΚ). Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων πρέπει να είναι τουλάχιστον 35% σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε τουλάχιστον 50% από το 2017 και σε τουλάχιστον 60% από το 2018 για τα βιοκαύσιμα που παράγονται σε νέες εγκαταστάσεις.

Το Παράρτημα V της Οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ορίζει τις προκαθορισμένες τιμές μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για 22 οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων (ομοίως και στο Παράρτημα IV της Οδηγίας για την Ποιότητα των Καυσίμων).

Το γραφείο μας, σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς πιστοποίησης, αναλαβάνει τη μελέτη και σύνταξη εγχειριδίου – τεχνικού φακέλου για την έκδοση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού ISCC-EU, μετά τον έλεγχο και την έγκριση από τον φορέα ελέγχου.

Εκπονείται ο υπολογιςμός εκπομπής του αερίου του θερμοκηπίου (CO2) σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας που εκτελεί κάθε επιχείρηση. Υπολογίζεται η ποσότητα CO2 (διοξειδίου του άνθρακα), που δεν δημιουργείται λόγω της χρήςης των βιοκαυςίμων και δεν χρησιμοποιούνται τα ορυκτά καύσιμα, όπως το γνωστό πετρέλαιο μας ή μαζούτ και τα παράγωγα του. Έτσι έχουμε το ποσοστό % της εξοικονόμησης του CO2 ο λεγόμενος δείκτης GHG.

Διάταξις
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Φαιάκων 29
544 33 Θεσσαλονίκη
Google+
Εγκαταστάσεις - Αδειοδοτήσεις - Πιστοποιήσεις, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας , Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων - Δίκτυα - Internet