Ασφαλεια Εργασιας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας
  • Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ).
  • Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας ΕΛΟΤ 1801
  • Ανάλυση Ατυχημάτων εκτιμήσεις.
  • Εκπόνηση Σχεδίων Ασφάλειας και Υγείας των εργασιών δημοσίων και ιδιωτικών έργων καθώς και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας κατά συντήρηση έργων δημοσίων και ιδιωτικών.(Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.).
  • Μετρήσεις Εργασιακού Περιβάλλοντος (θορύβου, φωτισμού, σκόνης, υγρασίας/θερμοκρασίας, χημικών παραγόντων)

Διάταξις
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Φαιάκων 29
544 33 Θεσσαλονίκη
Εγκαταστάσεις - Αδειοδοτήσεις - Πιστοποιήσεις, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας , Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων - Δίκτυα - Internet